wz

Tu sú odkazy na moje a mnou vytvorené weby•••Seniorka•••Cezmín•••Slovania Kelti•••Svadba•v•Vianoce•••Múdra ako rádio•••Moji psi•••Príroda•••Cintorín•••Gloria Polo•••CBRSK CB rádioamatéri•••Aishwarya Rai•••Veľká noc•••Viktoriánska doba•••Obec Horné Chlebany•••Jedovaté bylinky•••Jánska noc Kelti•••Ľudový básnik M.Krpelan•••Svet bábik•••Dieťa•••Holub Olympionik z Liptova•••Buldog English•••Senior Baťo•••Seniorka a deti

TV - ČT 24

Veda a civilizácia

Hyde Park Civilizace

Věda a současná civilizace

Pred rokmi som si prečítala knihu Josefa Šmajsa a faktom je, že ma zastavila  a musela som sa zamyslieť na viacerými jeho pravdivými myšlienkami, keďže prístup množstva ľudí k prírode v dnešnej dobe je zarážajúci a nie prajný, bez úcty a bez bázne a hany. Recenzie o knihe i dnes sú naozaj dobré a pre človeka nemysliaceho len na seba, ale hlavne na prírodu v ktorej žije a ktorá ho živí, inšpiratívne burcujúce.

Josef Šmajs: Ohrozená kultúra
Banská Bystrica, PRO 2006
Preklad Eva Kohutiarová

Svojou originálnou ontologickou a posthumanistickou koncepciou patrí český filozof prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (nar. 1938) medzi ekofilozofov medzinárodného významu. Slovenské vydanie rovnomennej knihy je oproti pôvodným dvom českým vydaniam (1995, 1997) i anglickému a nemeckému vydaniu (1997) rozšírené o tri eseje venované problematike vzdelania, reči a informačnej techniky a tiež o výzvu Nájomná zmluva so zemou. V centre pozornosti je vzájomný vzťah prírody a kultúry (t.j. sféry bytia vytvorenej človekom – nielen umenia, ale aj techniky, ekonomiky, politiky, inštitúcií, médií). Práve "stret týchto protikladných ontotvorných procesov, t. j. existenčný konflikt dnešnej kultúry so Zemou je najhlbšou podstatou globálnej ekologickej krízy."
Súperenie človeka s prírodou je však fatálny omyl. Príroda nie je naším objektom (tak ako my nie sme jej cieľom) – príroda je subjektom, samozrejme mocnejším, než my sami. Preto sa musíme začať k prírode správať ako k partnerovi, ktorý má vlastnú subjektivitu, tak ako ju máme my, lebo iba vtedy budeme môcť spolu s ňou vytvárať náš spoločný pozemský domov ako domov, a nie ako priestor uplatňovania našej druhovej zaslepenosti a egoizmu nevedúci nikam, iba k zbytočne predčasnej sebalikvidácii. To, čo je protiprírodné, je rovnako aj protiľudské; to, čo škodí prírode, škodí aj človeku a jeho kultúre.
Pre pochopenie tejto tézy ponúka Šmajsova kniha závažné filozofické argumenty. Takisto ponúka stratégiu prežitia globálne ohrozenej kultúry – jej transformáciu na kultúru biofilnú. Formálnu úroveň knihy umocňuje grafické stvárnenie s ilustráciami záberov vzdialeného vesmíru a mikrosveta. Jej filozofickú racionálnosť emotívne dopĺňajú básne Milana Rúfusa.

Šmajsove rozprávanie o konflikte kultúry a biosféry ako o podstate globálnej ekologickej krízy je zároveň výraznou reflexiou samotnej filozofie. Spomenutým pojmom chce totiž preteoretizovanú filozofiu priviesť k „praktickej účelovosti“ (s. 36). Ekológiu zas nevyužíva na apokalyptické strašenie v číslach a štatistikách, ale s biológiou slúži ako primeraná a rozumná platforma pri argumentácii. Vyplýva z toho, že vo filozofii preberá po starovekom údive, stredovekej pokore, novovekej pochybnosti hlavnú rolu zodpovednosť a vina. Dôvod sa nachádza v princípoch samotnej kultúry (v širokom zmysle) – kultúra je prejavom invazívnej adaptácie, rečou autora: živočíšneho druhu Homo sapiens na Zemi, a to protiprírodnými spôsobmi a prostriedkami. Oba tvorivé systémy (kultúra a biosféra) sa expanziou prvého dostávajú do smrteľnej konkurencie (technika, mestá atď.). Tu asi prichádza najväčšie prekvapenie, ktoré ako v dobrej detektívke bolo stále na očiach, lebo z oboch systémov, stojí to v názve, je ohrozená kultúra, a nie biosféra. Čakali by sme opak, no každým ničením prírody, ničíme predovšetkým seba. Umelý ontický systém – kultúra, v tomto uvažovaní subsystém prirodzeného systému prírody, však svojimi protiprírodnými aktivitami nemá šancu proti systému budovanému s geniálnou funkčnosťou a v nepredstaviteľných časových škálach. Celé riešenie je potom veľmi jednoduché, no pre nás konečné: dokonalejší systém má predsa prostriedky, aby sa zbavil nedokonalejšieho a navyše na sebe závislého systému; nuž, to sa už nejaké to desaťročie deje, v predpovedi počasia to napríklad volajú globálne otepľovanie...
Filozof Josef Šmajs chce zmieriť kultúru s prírodou vytvorením biofilnej kultúry, ktorá bude vedome prírode ustupovať so zreteľom na rovnováhu života. Mení subjektovo-objektovú optiku, čím z prírody, objektu uspokojenia našich potrieb, robí subjekt, živú bytosť: Gaiu. Praktickú úlohu v zmierovaní má zohrať politika presadzujúca regionálne diferencie oproti globalizácii. Kniha však ponúka ďalšie a ďalšie myšlienky a tézy – autor ich koncentroval v záverečnej časti Nájomná zmluva so Zemou. V podobných kontextoch zvyknú figurovať aj podporné idey prevzaté z náboženstiev, Šmajs ich ale do vlastného diskurzu nevkomponoval. Krajšie by vyzeralo, keby som teraz napísal, nech knižka vyvolá širokú polemiku. Poučený „výsledkami“ mnohých polemík, ich všemožnými uzávermi a stanoviskami, by som si ako človek s malým č radšej želal ticho. Ako jedna súčasť ohrozenej kultúry viem, že načúvať prírode sa dá najkrajšie bez slov...napísal Radoslav Matejov
http://www.inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=2261

Josef Šmajs

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (23. novembra 1938, Skvrňov) je český filozof a spisovateľ.

V roku 1969 vyštudoval strojné inžinierstvo na vojenskej akadémii v Brne a v rokue 1972 filozofiu na Filozofickej fakulte MU v Brne. V roku 1986 získal hodnosť docenta filozofie (menovaný), v roku 1993 habilitoval prácou "Evoluční ontologie" a v roku 1997 bol menovaný za profesora filozofie na Masarykovej univerzite v Brne.
Josef Šmajs sa zaoberá najmä filozofickými otázkami civilizačné krízy, ktorú chápe ako konflikt kultúry s prírodou. Vytvoril originálny filozofickú koncepciu evolučnej ontológie, je autorom mnohých kníh s ontologickú a ekologickou tematikou, ktoré sú preložené aj do iných jazykov. Roku 1995 vydal knihu Ohrozená kultúra, za ktorú dostal Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Jej ruský preklad (a predslovom Erazima Kohák) vychádza v roku 2011 v Novosibirsku. Najnovšie podobu evolučnej ontológie rozšírenú o evolučnú gnoseologii a filozofiu techniky obsahuje kniha Filozofia - obrat k Zemi (2008). Pre svetovú americkú encyklopédiu Encyclopedia of Anthropology (2006) spracoval heslá Culture, Nature, Technology a Environmental Philosophy. Spolu s Ivanom klímu a Václavom Cilka vydal roku 2010 apelativní text k povahe terajšej civilizačné a ekologickej krízy s názvom Tri hlasy. Často publikuje v odborných časopisoch a spolupracuje s médiami.
Dielo
1994 - Kultura proti přírodě.
1995 - Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice.
1997 - Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice (2. vyd.).
2000 - Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie.
2003 - Evoluční ontologie. (spolu s Josefem Krobem).
2003 - Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje.
2007 - Nájemní smlouva se Zemí.
2008 - Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture.
2008 - Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy.
2008 - Filozofie - obrat k Zemi. Evolučněontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání.
2010 - Tři hlasy. Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou. (spolu s Ivanem Klímou a Václavem Cílkem).
2011 - Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice (3. upravené a rozšířené vyd.).
2014 - Jedenáct podmínek biofilního obratu kultury Britské listy 25. 11. 2014.
ODKAZ na: Zoznam diel v databázi Národní knihovny ČR, autorom lebo témou je Josef Šmajs
http://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jn19990209866+or+wkw=jn19990209866&func=find-c&local_base=nkc

 Kombinácia fyziky, biológie, filozofie i práva. To je "Evolúcia svojím vlastným tvorcom". Knihu, ktorá vedie "Od veľkého tresku ku globálnej civilizácii" a opisuje vývoj sveta a ľudstva, napísal Miroslav Veverka, bývalý sudca Vrchného súdu. Tvrdí, že "moderná doba chorľavie". Ľudstvo sa ale už dostalo ďalej a nová doba hľadá východisko z krízy. Aké vidí on? Ako moc (alebo málo) by mal (a reálne môže) človek ovplyvňovať vývoj sveta? Čo všetko spolu súvisí? Ako sa ovplyvňujú humanitné a technické vedy?
Rozhovor Miroslav Veverička spisovateľ, bývalý sudca Vrchného súdu a Daniel Stach.

Náhodou som sa dostala k pozeraniu sobotnej relácie na ČT 24 pod názvom: Hyde Park Civilizace - Věda a současná civilizace, kde redaktor s bravúrou viedol rozhovor so známym Miroslavom Veverkom, ktorý napísal knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem. Prezentoval v rozhovore obdobné myšlienky, ktoré som čítala aj u filozofa Šmajsa, čím ma relácia zaujala. Na konci relácie ma tak trochu zamrzelo, že pána Šmajsa ani slovom nespomenul, hoci patrí do skupiny ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú uvedenej téme a ktorý pred ním už napísal knihu Ohrozená kultúra, ktorú som čítala. No napriek tomu, bola relácia maximálne zaujímavá a pán Veverka zrozumiteľnou rečou priblížil vzťahy: človek - príroda - vesmír. Počúvať slová chytrého a múdreho človeka, odborníka, ktoré v samotnej podstate odpovedajú na všeobecné otázky týkajúce sa nášho sveta, dokáže iného človeka, iných ľudí nenáročne obohacovať znalosťami a pomáhať tak k utváraniu si obrazu o svete okolo a názoroch na udalosti, ktoré sa v ňom konajú. Je jasné, že popularizácia vedy ako takej je zväčša veľmi komplikovaná záležitosť, lebo jej poslaním je oboznámiť obyčajnú laickú verejnosť s vedeckými výsledkami jednoduchou a zrozumiteľnou rečou tak, aby bola veda pochopiteľná. To je veruže umenie! Pri tejto relácii som dospela k záveru, že je na škodu nám všetkým, keď máme tak málo takýchto relácii v TV programoch, kde rozprávajú svoje uhly pohľadov a názory na rôzne veci bytia čo sa týka vedy, kultúry, politiky, školstva, vesmíru, globálneho vývoja ľudstva, vedci a filozofovia dnešnej doby, ktorí majú naozaj zaujímavé schopnosti jednoduchou rečou objasniť zložité fungovanie vesmíru, zákonov fyziky, mechaniky a vzťahov. Nezostáva mi nič iné, iba hlboká poklona redaktorovi Danielovi Stachovi, vďaka ktorému je Civilizácia značne schopnejšia a pozerateľnejšia. Jeho fundované otázky sú skrátka vizitkou redaktora profesionála s množstvom vedomostí a schopnosťou vyjadriť jadrnou rečou otázky "in medias res."

Dnešné média nás kŕmia z najväčšej časti politikou a filmami, čo sú morálnym odpadom a ku tomu vo forme kadejakých obludných fariem, seriálov hraničiacich s primitivizmom a podobnou zmesou relácií  doslova nestráviteľných a tak si myslím, že ČT 24 má pre mňa osobne jednu z najlepších relácií nielen v ČR, ale aj na Slovensku, kde ju diváci, majúci záujem zdokonaľovať si svoj svetonázor, určite pozerajú.

Program vysielaný Českou televíziou, spravodajskej stanice ČT 24 sa zameriava na vedu, výskum, súčasné problémy a spoločnosť. Hosť v štúdiu odpovedá na otázky, ktoré môžu (rovnako ako v klasickom Hyde Parku) klásť sami diváci. Interaktivitu priameho prenosu zo štúdia zabezpečuje internet (Facebook, Twitter, Google+), telefón aj Skype. Môžet si reláciu pozrieť každú sobotu večer na tomto odkaze:

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace

Zmeškali ste pozeranie relácie Hyde Park Civilizácia?
Tu môžte sledovať spätne a priamo všetky televízne vysielanie Hyde Park Civilizácie. Hyde Park Civilizácia môžete sledovať cez i-televize.com. Hyde Park Civilizace je televízny program stanice.

http://i-televize.com/hyde-park-civilizace-2
http://i-televize.com/hyde-park-civilizace-2/page-2
http://i-televize.com/hyde-park-civilizace-2/page-3

Daniel Stach redaktor a moderátor České televize
http://www.danielstach.cz
Hyde Park Civilizace moderuje Daniel Stach http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/o-poradu

Z rozhovoru: Přidávám svou poslední otázku – variaci na „Kdybys byl hráč baseballu, na které pozici bys chtěl hrát a proč?“ Ale protože jsi moderátorem vědeckého pořadu, nikoli sportovního, tak se ptám: „Kdyby sis mohl vybrat jeden vesmírný objekt, který Ti je sympatický, případně jehož vlastnosti bys chtěl mít, který by to byl a proč?“
- Vědoucí černá díra. Protože se může naučit strašně moc. Protože všechno, co pohltí, se může naučit.
A přemýšlel jsi nad tím, že z hlediska gravitační singularity z černé díry nikdy nic neprojde zpátky? Musel bys nějak modifikovat její fyzikální vlastnosti?
- Musela by to být vědoucí černá díra. A vědoucí černá díra - v mém podání - když posbírá všechny informace, tak se sebou dokáže udělat, co chce. (směje se)

Andrew Feustel s Krtečkem a Písněmi kosmickými v Hyde Parku Civilizace

http://www.astro.cz/clanek/5593

Do štúdia sú pozývaní špičkoví odborníci svojich odborov ako z Českej republiky, tak zo zahraničia. Otázky tematicky zamerané k odbornosti hosťa kladú aj diváci prostredníctvom moderátora. Relácia sa vysiela od 8.9.2012 na ČT 24 každú sobotu od 20:05 do 21:00, reprízy v nedeľu od 0:10 a 11:05. Na oficiálnej stránke programu je vždy po vysielaní k dispozícii záznam programu, zvyčajne doplnený o bonusy vo forme videoreportáže či netlmočených verzií v prípade cudzojazyčného hosťa. Autori dopĺňajú interaktivitu relácii diskusiami s divákmi na Facebooku, občas je pozvaná skupina fanúšikov na exkurziu priamo do vysielania.

Astronaut Andrew Feustel nebyl jediným vzácným hostem Hyde Parku Civilizace, který byl odvysílán 2. února 2013 ve 20:05 na ČT 24. Do studia ho přišli pozdravit dva významní cestovatelé: Písně kosmické, které Andrew vzal na oběžnou dráhu při své první misi v raketoplánu Altantis, a pochopitelně nemohl chybět Krtek, Andrewův sparring partner při letu Endeavouru…

Fakta o transplantaci jater
Játra byla poprvé transplantována v roce 1963 v americkém Denveru. Úspěšný byl ale až druhý pokus tamního týmu Thomase Starzla v roce 1967.
V Evropě byla první transplantace jater provedena v roce 1968 v Cambridgi.
V současnosti se v celém světě realizuje přibližně 10 tisíc transplantací jater za rok.
V drtivé většině se játra transplantují od zemřelých dárců, vhodných orgánů je ale nedostatek. Mezníkem v dalším rozvoji byl proto rok 1989, kdy v Chicagu provedli úspěšnou transplantaci části jater živého dárce.

ODKAZY
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizacee
"Války o vodu?" http://www.tretiruka.cz/news/valky-o-vodu-jako-tema-dnesniho-hydepark-civilizace
Nobelisté na ČVUT http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1324.html
Rozhovor se třemi českými vědci na téma čerstvě udělených Nobelových cen.
K počítačům se stále rodíme jako kromaňonci rozhovor s Josefem Šmajsem 
Hyde Park Civilizace http://www.csfd.cz/film/324962-hyde-park-civilizace
Vybrané publikace http://is.muni.cz/zivotopisy/cv.pl?uco=2543;lang=cs
Českí autori náučnej literatúry http://sk.wikipedia.org/wiki/Josef_Šmajs
Hyde Park Civilizace http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park_Civilizace
Hyde Park Civilizace https://cs-cz.facebook.com/hydeparkcivilizace
Marek Orko Vácha,přednosta Ústavu etiky 3. LF UK, katolický kněz
Budeme v budoucnu sledovat i ozáření z magnetické rezonance?
https://plus.google.com/105189746885363091129/posts
Informační problém v díle Josefa Šmajse "Ohrožená kultura"
Josef Šmajs http://sk.wikipedia.org/wiki/Josef_Šmajs
Recenze http://www.literarky.cz/literatura/recenze
Ekologie http://casopis.vesmir.cz/obor/ekologie
Transplantací orgánů u nejmenších dětí přibývá
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena
Tereza Varcek:Moderní Leviatán:recenze
Hyde Park Civilizace - Marek Orko Vácha
Vesmír JOSEF ŠMAJS:Ohrožená kultura
Ohrozená kultúra Josef Smajs
Ohrozená kultúra J.Smajs
Vít Kouřil
 Google4.11.2014 Slovakia Cezmín